تبلیغات
یادداشت های یك معلم اهری - علل عدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی(2)

علل عدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی(2)

نویسنده : سعداله آریافر جمعه 23 دی 1390 09:13 ب.ظ  •    ارسال شده در: مقالات تربیتی معلم اهری

مراحل اقدام پژوهی

باتوجه به تعاریفی که محققان مختلف درزمینه اقدام پژوهی ارایه کرده اند،بالطبع مراحل مختلفی نیز برای این نوع تحقیق درنظر گرفته اندکه بدلیل تعدد پیشنهاد مراحل،ازاطاله کلام خودداری شده وبه یک نمونه اشاره می شود.آیلین فرانس معتقداست دردرون تمام تعاریف اقدام پژوهی چهارمفهوم پایه وجوددارد:توانکمندسازی شرکت کنندگان،همکاری ازطریق مشارکت،کسب دانش وتغییرات اجتماعی.ساختارپژوهش درعمل بنظر او شامل پنج مرحله میباشد:1)شناسایی محدوده مشکل یامسئله2)جمع آوری وسازماندهی داده ها3)تفسیرداده ها4)اقدام مبتنی برداده ها5)انعکاس یافته ها(ferrance،2001 ).

كرت لوین واضع واژه «پژوهش در عمل » آن را متشكل از چهار مرحله ی برنامه ریزی ، اقدام مشاهده و تأمل و تفكر می داند كه باید در بستری حلزونی تكرار شوند (گویا ، 1372 ).

مراحل پژوهش در عمل به طور كلی شامل سه مرحله ی :

الف- تشخیص

ب- اجرا

پ- ارزیابی و عرضه است ( قاسمی پویا، 1380 ) .

برای سنجش عمل در زمان اجرا می توان با استفاده  از ابزار های زیر اطلاعات لازم را جمع آوری  كرد.

الف- پرسشنامه

ب- یادداشت های روزانه معلم

پ- مصاحبه

ت- فرم های مشاهده

علاوه بر این ابزار ها همكاران، متخصصان آگاه و اولیای دانش آموزان نیز می توانند در زمان اجرا و تجربه كردن ، معلم را یاری كنند تا كار خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

پژوهش حین عمل را از نظر حیطه عمل و تأثیر آن می توان به سه گونه ی:

 الف- محقق معلم ،

ب- پژوهش حین عمل مشاركتی

پ- پژوهش حین عمل مدرسه گستر تقسیم كرد(امام جمعه ،سعیدی رضوانی ، 1381 ).

در گونه اول (محقق معلم ) ، بر ایجاد تغییرات در یك كلاس توسط فرد معلم تأكید می شود . در نوع دوم (مشاركتی ) حیطه ی تغییرات شامل چند كلاس مثلا كلاس های یك پایه است- و در نوع سوم ، بهبود كل مدرسه با همكاری همه ی كاركنان مدرسه مورد نظر است .پژوهش حین عمل مدرسه گستر ، در واقع شكل جامع تر پژوهش حین عمل مشاركتی است . در ادامه به بعضی از این اهداف و مزایا اشاره می شود.

 

تاریخچه آماری ازبرنامه معلم پژوهنده درایران

در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی بویژه ازسال1375موضوع اقدام پژوهی مورد توجه مسئولین آموزش و پرورش قرار گرفته و مسئولیت این مهم را به پژوهشكده تعلیم و تربیت واگذار نموده است وپژوهشكده تعلیم و تربیت برنامه اجرائی آن راتحت عنوان برنامه معلم پژوهنده هر ساله به سازمان های آموزش و پرورش استانها ابلاغ می نماید.

     آمار و ارقام این سالها نشان می دهد كه موضوع معلم پژوهنده مورد استقبال نسبتا خوبی از سوی معلمان واقع شده است. از 914 نفر معلمانی كه در سال 75 درسطح كشور در این عرصه فعالیت می كردند در سال 83 به 24800 نفر رسیده است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

به نظر می رسد این فعالیت (اقدام پژوهی ) با توجه به كوتاه بودن عمرخود از رشد قابل قبولی، به لحاظ كمیت برخودار است این رشد، شاید متاثر از سیاستهای آموزش وپرورش باشد كه روش اقدام پژوهی را با هدف تجهیز معلمان با این روش، دربرخورد با مسایل آموزش وپرورش تبلیغ می نماید به همین منظوركلاس های آموزش اقدام پژوهی را در تمامی شهر هایی كه كلاس های ضمن خدمت در آن فعال بوده است دایر كرده است.از 9810نفر فرهنگیانی كه در سال 1380در كلاس های مذكور شركت كرده بودن این رقم در سال 1383 بالغ بر 195639 نفر گردیده است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

از میان 195639 نفر از معلمان آموزش دیده درسطح کشوردرسال 1383تنها 24800 نفر دارای گزارش اقدام پژوهی بوده اند و از آن میان نیز تنها 836 گزارش اقدام پژوهی مورد تأیید داوران پژوهشكده تعلیم و تربیت قرار گرفته است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

بدلیل جلوگیری ازاطاله کلام بحث درمورد اقدام پژوهی را دراین قسمت بپایان برده ودرقسمت بعدی به تحقیقاتی اشاره خواهدشد که درسالهای گذشته درمورد عوامل موثر دراقدام پژوهی معلمان انجام شده اند.

 

عوامل موثر برعدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی

درتحقیقی که آقای محسن باجلان جهت پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهیدبهشتی درسال 1385درباره معلمان شهربروجرد انجام داده است به نتایج زیررسیده است:ازدیدگاه معلمان عوامل آموزشی،مالی،سازمانی،فردی وفرهنگی اجتماعی ازموانع اقدام پژوهی بحساب می آیند.

درپژوهش دیگری که آقای میرشفیعی دراستان مازندران انجام داده است نتایج قابل تاملی بدست آمده است: نتایج این تحقیق نشان می دهد تنها 1/23 درصد از معلمین از روش اقدام پژوهی اطلاعات كافی داشته و 9/76 درصد از آنان اطلاعاتی پایین تر از حد انتظار دارند. اگرچه تفاوت بین میزان آگاهی فرهنگیان آموزش دیده با فرهنگیانی كه آموزش ندیده اند معنادار می باشد ولی هر دو گروه مذكور نمراتی پایین تر از حد نصاب یعنی حداقل نمره 12 را كسب نمودند و همین طور بین میزان آگاهی فرهنگیان زن و مرد و نیز بین میزان آگاهی فرهنگیانی كه دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند در مقایسه با فرهنگیانی كه دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس هستند تفاوت معنادار است و از طرف دیگر بیشتر از 50درصد آزمودنی ها به ترتیب عدم اشتیاق استاد به موضوع اقدام پژوهی،عدم توانایی آنان درایجاد آمادگی معلمان پژوهنده دراجرای طرح های اقدام پژوهی،پایین بودن توان علمی مدرسین درس پژوهش در عمل،نحوه ارزیابی از میزان یادگیری معلمان پژوهنده توسط استاد و كافی و مفید نبودن منابع معرفی شده و تكالیف را به عنوان مهمترین موانع اجرایی برنامه معلم پژوهنده یاد نمودند.

درتحقیق دیگری که درشهراصفهان به روش پرسشنامه ای جهت ارائه به دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان توسط امیرحسین رضایی کمال آباد انجام گردیده است این نتایج بدست آمده است: پاسخ دهندگان در میان موانع موجود اقدام پژوهی, «ضعف در قدردانی معنوی از معلمان پژوهشگر», «كمبود مشاوران پژوهشی مجرّب و متخصص برای راهنمایی و رفع اشكالات پژوهشی معلمان» و «پژوهش محور نبودن تصمیمات آموزشی» را به عنوان مهمترین موانع اقدام پژوهی شناخته اند.

خانم سکینه صدیق میرعظیمی درمقاله ای باعنوان:بررسی تاثیردوره های اقدام پژوهی(معلم پژوهنده)بررویکرد معلمان به پژوهش که درمجله رشدمعلم،فروردین1386بچاپ رسیده است نتایج زیررا اخذنموده است:

1-بین گذراندن دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی،جنسیت، سنوات خدمت و طول دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهشی معلمان و میزان شناخت از پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد.

2.بین گذراندن دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی،جنسیت و طول دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی معلمان و میزان علاقه به‏ انجام دادن پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد.

3.بین میزان تحصیلات،رشته‏ی تحصیلی معلمان و میزان‏ شناخت آنان از پژوهش،رابطه معنی‏داری وجود ندارد.

4.بین سنوات خدمت،میزان تحصیلات و رشته‏ی تحصیلی‏ معلمان و میزان علاقه به پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود ندارد.

ادامه دارد.............آخرین ویرایش: - -

سه شنبه 25 دی 1397 09:47 ق.ظ
Hi there too every one, the contents present at this web ste are actuaqlly amazing for people knowledge, well, keep upp the nice work fellows.
دوشنبه 24 دی 1397 09:38 ب.ظ
I am really enjoying the theme/design of your web site.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A number of my blog visitors have complained about my website not
working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do
you have any advice to help fix this issue?
دوشنبه 17 دی 1397 10:11 ب.ظ
We absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on most of
the subjects you write about here. Again, awesome web
log!
دوشنبه 17 دی 1397 02:45 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly believe that this amazing
site needs much more attention. I'll probably be back again to reead more, thanks for the info!
شنبه 15 دی 1397 06:38 ق.ظ
It's impressive that you are getting thoughts from this paragraph as
well as from our dialogue made at this place.
شنبه 15 دی 1397 02:03 ق.ظ
If you would like to grow your experience just keep visiting this
site and be updated with the most up-to-date news update posted here.
شنبه 8 دی 1397 11:39 ق.ظ
When some one searches for his required thing, thus he/she wishes to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here.
پنجشنبه 6 دی 1397 09:29 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everyone else experiencing problems with your site.
It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment
and let me know if this is happening to them too?
This may be a problem with my web browser because I've had this happen before.
Cheers
پنجشنبه 6 دی 1397 08:44 ب.ظ
Hello! I know this is sort of off-topic however I had to ask.

Does operating a well-established website such as yours require a
large amount of work? I'm completely new to blogging
however I do write in my diary daily. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online.
Please let me know if you have any ideas or tips for
brand new aspiring blog owners. Appreciate it!
سه شنبه 4 دی 1397 04:55 ب.ظ
I will right away snatch your rss feed as I can't in finding your
email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly let me realize so that I could subscribe.
Thanks.
جمعه 30 آذر 1397 01:51 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through issues with your
RSS. I don't understand the reason why I cannot subscribe to it.
Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond?
Thanx!!
جمعه 23 آذر 1397 09:55 ق.ظ
What i don't realize is if truth be told how you are now not really much more neatly-liked than you might be right now.
You're so intelligent. You realize thus considerably on the subject of this matter,
made me individually consider it from so many varied angles.
Its like men and women don't seem to be fascinated except it's one
thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs great.
Always take care of it up!
چهارشنبه 21 آذر 1397 04:48 ق.ظ
Hi there, constantly i uused too check blog posts here inn the
early hours in the morning, since i like to ldarn more and more.
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:10 ق.ظ

Regards! I value this!
where do you buy cialis cialis tadalafil online cialis y deporte cialis dosage recommendations cialis herbs cialis pills in singapore il cialis quanto costa viagra or cialis only best offers 100mg cialis order cialis from india
سه شنبه 13 آذر 1397 09:21 ب.ظ

Great tips. Thanks a lot!
wow cialis 20 cialis pas cher paris how do cialis pills work prices on cialis 10 mg 40 mg cialis what if i take cialis e hiv cialis 05 cialis professional from usa acquistare cialis internet where do you buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Really quite a lot of beneficial material.
only best offers 100mg cialis cialis baratos compran uk tadalafil cialis patentablauf in deutschland look here cialis cheap canada cialis dosage buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg cost estudios de cialis genricos cialis pas cher paris
دوشنبه 12 آذر 1397 10:46 ب.ظ

Information nicely regarded..
cialis generic availability legalidad de comprar cialis cialis name brand cheap cialis arginine interactio cialis australian price buy cialis online nz cialis pills in singapore tarif cialis france i recommend cialis generico cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 12 آذر 1397 12:43 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.
دوشنبه 12 آذر 1397 09:59 ق.ظ

This is nicely said! .
rezeptfrei cialis apotheke cialis generico in farmacia cialis 20mg preis cf buying brand cialis online generic low dose cialis cialis tadalafil cipla cialis online cialis canada on line cialis for daily use how do cialis pills work
یکشنبه 11 آذر 1397 05:46 ب.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of youir post's
to be exactly what I'm looking for. Would you offer guest writers
to write content to suit your needs? I wouldn't mind producing a
post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome web log!
یکشنبه 11 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Thank you, I like this!
cialis generico in farmacia warnings for cialis prescription doctor cialis free cialis cialis generico lilly generic cialis at the pharmacy we choice cialis uk does cialis cause gout cialis preise schweiz bulk cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:10 ق.ظ
Simply wish to say your article is as surprising.
The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.
شنبه 10 آذر 1397 10:25 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 50 mg soft tab compare prices cialis uk where do you buy cialis callus tesco price cialis cialis 30 day sample cialis side effects cialis 100 mg 30 tablet cialis professional from usa acheter cialis meilleur pri
شنبه 10 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Regards, Terrific information.
cialis cipla best buy cialis professional from usa cialis italia gratis buy brand cialis cheap viagra vs cialis cialis daily cialis in sconto no prescription cialis cheap dosagem ideal cialis cialis uk next day
جمعه 9 آذر 1397 01:01 ب.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your weblig and wanted to mention that I have
really enjoyed browsing your weblog posts. In any case I
will be subscribing on your feed and I'm hoping you write again soon!
جمعه 9 آذر 1397 11:55 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my sie thus i got here to return the want?.I am
trying to to finnd things to improve my web site!I suppose its
ook to use a few of your ideas!!
جمعه 9 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Many thanks! A lot of info.

we use it cialis online store buying cialis on internet cialis side effects dangers warnings for cialis estudios de cialis genricos tadalafil 5mg cialis dosage amounts low cost cialis 20mg chinese cialis 50 mg cipla cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:14 ب.ظ
Excellent goods frrom you, man. I've take into
acccout your styff prior to andd you're simply
extremely excellent. I actually like what you've received
right here, really like what you are saying and the way wherein you say it.
You are making itt enjoyable and you continue tto care for to keep iit wise.
I can't wait to learn far more from you. This is realloy a great website.
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:34 ق.ظ

Awesome info. Many thanks.
how to buy cialis online usa i recommend cialis generico cialis 100mg suppliers cialis 20mg preis cf comprar cialis navarr cheap cialis we use it cialis online store we like it cialis price dose size of cialis wow cialis tadalafil 100mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:51 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of information.

only here cialis pills buy original cialis ou acheter du cialis pas cher effetti del cialis cialis ahumada cost of cialis per pill cilas cialis generico 40 mg cialis what if i take price cialis per pill
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30