تبلیغات
یادداشت های یك معلم اهری - مطالب سعداله آریافر

علل عدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی(2)

جمعه 23 دی 1390  10:13 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات تربیتی معلم اهری ،

مراحل اقدام پژوهی

باتوجه به تعاریفی که محققان مختلف درزمینه اقدام پژوهی ارایه کرده اند،بالطبع مراحل مختلفی نیز برای این نوع تحقیق درنظر گرفته اندکه بدلیل تعدد پیشنهاد مراحل،ازاطاله کلام خودداری شده وبه یک نمونه اشاره می شود.آیلین فرانس معتقداست دردرون تمام تعاریف اقدام پژوهی چهارمفهوم پایه وجوددارد:توانکمندسازی شرکت کنندگان،همکاری ازطریق مشارکت،کسب دانش وتغییرات اجتماعی.ساختارپژوهش درعمل بنظر او شامل پنج مرحله میباشد:1)شناسایی محدوده مشکل یامسئله2)جمع آوری وسازماندهی داده ها3)تفسیرداده ها4)اقدام مبتنی برداده ها5)انعکاس یافته ها(ferrance،2001 ).

كرت لوین واضع واژه «پژوهش در عمل » آن را متشكل از چهار مرحله ی برنامه ریزی ، اقدام مشاهده و تأمل و تفكر می داند كه باید در بستری حلزونی تكرار شوند (گویا ، 1372 ).

مراحل پژوهش در عمل به طور كلی شامل سه مرحله ی :

الف- تشخیص

ب- اجرا

پ- ارزیابی و عرضه است ( قاسمی پویا، 1380 ) .

برای سنجش عمل در زمان اجرا می توان با استفاده  از ابزار های زیر اطلاعات لازم را جمع آوری  كرد.

الف- پرسشنامه

ب- یادداشت های روزانه معلم

پ- مصاحبه

ت- فرم های مشاهده

علاوه بر این ابزار ها همكاران، متخصصان آگاه و اولیای دانش آموزان نیز می توانند در زمان اجرا و تجربه كردن ، معلم را یاری كنند تا كار خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

پژوهش حین عمل را از نظر حیطه عمل و تأثیر آن می توان به سه گونه ی:

 الف- محقق معلم ،

ب- پژوهش حین عمل مشاركتی

پ- پژوهش حین عمل مدرسه گستر تقسیم كرد(امام جمعه ،سعیدی رضوانی ، 1381 ).

در گونه اول (محقق معلم ) ، بر ایجاد تغییرات در یك كلاس توسط فرد معلم تأكید می شود . در نوع دوم (مشاركتی ) حیطه ی تغییرات شامل چند كلاس مثلا كلاس های یك پایه است- و در نوع سوم ، بهبود كل مدرسه با همكاری همه ی كاركنان مدرسه مورد نظر است .پژوهش حین عمل مدرسه گستر ، در واقع شكل جامع تر پژوهش حین عمل مشاركتی است . در ادامه به بعضی از این اهداف و مزایا اشاره می شود.

 

تاریخچه آماری ازبرنامه معلم پژوهنده درایران

در ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی بویژه ازسال1375موضوع اقدام پژوهی مورد توجه مسئولین آموزش و پرورش قرار گرفته و مسئولیت این مهم را به پژوهشكده تعلیم و تربیت واگذار نموده است وپژوهشكده تعلیم و تربیت برنامه اجرائی آن راتحت عنوان برنامه معلم پژوهنده هر ساله به سازمان های آموزش و پرورش استانها ابلاغ می نماید.

     آمار و ارقام این سالها نشان می دهد كه موضوع معلم پژوهنده مورد استقبال نسبتا خوبی از سوی معلمان واقع شده است. از 914 نفر معلمانی كه در سال 75 درسطح كشور در این عرصه فعالیت می كردند در سال 83 به 24800 نفر رسیده است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

به نظر می رسد این فعالیت (اقدام پژوهی ) با توجه به كوتاه بودن عمرخود از رشد قابل قبولی، به لحاظ كمیت برخودار است این رشد، شاید متاثر از سیاستهای آموزش وپرورش باشد كه روش اقدام پژوهی را با هدف تجهیز معلمان با این روش، دربرخورد با مسایل آموزش وپرورش تبلیغ می نماید به همین منظوركلاس های آموزش اقدام پژوهی را در تمامی شهر هایی كه كلاس های ضمن خدمت در آن فعال بوده است دایر كرده است.از 9810نفر فرهنگیانی كه در سال 1380در كلاس های مذكور شركت كرده بودن این رقم در سال 1383 بالغ بر 195639 نفر گردیده است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

از میان 195639 نفر از معلمان آموزش دیده درسطح کشوردرسال 1383تنها 24800 نفر دارای گزارش اقدام پژوهی بوده اند و از آن میان نیز تنها 836 گزارش اقدام پژوهی مورد تأیید داوران پژوهشكده تعلیم و تربیت قرار گرفته است(اداره كل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 1384).

بدلیل جلوگیری ازاطاله کلام بحث درمورد اقدام پژوهی را دراین قسمت بپایان برده ودرقسمت بعدی به تحقیقاتی اشاره خواهدشد که درسالهای گذشته درمورد عوامل موثر دراقدام پژوهی معلمان انجام شده اند.

 

عوامل موثر برعدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی

درتحقیقی که آقای محسن باجلان جهت پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه شهیدبهشتی درسال 1385درباره معلمان شهربروجرد انجام داده است به نتایج زیررسیده است:ازدیدگاه معلمان عوامل آموزشی،مالی،سازمانی،فردی وفرهنگی اجتماعی ازموانع اقدام پژوهی بحساب می آیند.

درپژوهش دیگری که آقای میرشفیعی دراستان مازندران انجام داده است نتایج قابل تاملی بدست آمده است: نتایج این تحقیق نشان می دهد تنها 1/23 درصد از معلمین از روش اقدام پژوهی اطلاعات كافی داشته و 9/76 درصد از آنان اطلاعاتی پایین تر از حد انتظار دارند. اگرچه تفاوت بین میزان آگاهی فرهنگیان آموزش دیده با فرهنگیانی كه آموزش ندیده اند معنادار می باشد ولی هر دو گروه مذكور نمراتی پایین تر از حد نصاب یعنی حداقل نمره 12 را كسب نمودند و همین طور بین میزان آگاهی فرهنگیان زن و مرد و نیز بین میزان آگاهی فرهنگیانی كه دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند در مقایسه با فرهنگیانی كه دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس هستند تفاوت معنادار است و از طرف دیگر بیشتر از 50درصد آزمودنی ها به ترتیب عدم اشتیاق استاد به موضوع اقدام پژوهی،عدم توانایی آنان درایجاد آمادگی معلمان پژوهنده دراجرای طرح های اقدام پژوهی،پایین بودن توان علمی مدرسین درس پژوهش در عمل،نحوه ارزیابی از میزان یادگیری معلمان پژوهنده توسط استاد و كافی و مفید نبودن منابع معرفی شده و تكالیف را به عنوان مهمترین موانع اجرایی برنامه معلم پژوهنده یاد نمودند.

درتحقیق دیگری که درشهراصفهان به روش پرسشنامه ای جهت ارائه به دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان توسط امیرحسین رضایی کمال آباد انجام گردیده است این نتایج بدست آمده است: پاسخ دهندگان در میان موانع موجود اقدام پژوهی, «ضعف در قدردانی معنوی از معلمان پژوهشگر», «كمبود مشاوران پژوهشی مجرّب و متخصص برای راهنمایی و رفع اشكالات پژوهشی معلمان» و «پژوهش محور نبودن تصمیمات آموزشی» را به عنوان مهمترین موانع اقدام پژوهی شناخته اند.

خانم سکینه صدیق میرعظیمی درمقاله ای باعنوان:بررسی تاثیردوره های اقدام پژوهی(معلم پژوهنده)بررویکرد معلمان به پژوهش که درمجله رشدمعلم،فروردین1386بچاپ رسیده است نتایج زیررا اخذنموده است:

1-بین گذراندن دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی،جنسیت، سنوات خدمت و طول دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهشی معلمان و میزان شناخت از پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد.

2.بین گذراندن دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی،جنسیت و طول دوره‏های آموزشی اقدام‏پژوهی معلمان و میزان علاقه به‏ انجام دادن پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد.

3.بین میزان تحصیلات،رشته‏ی تحصیلی معلمان و میزان‏ شناخت آنان از پژوهش،رابطه معنی‏داری وجود ندارد.

4.بین سنوات خدمت،میزان تحصیلات و رشته‏ی تحصیلی‏ معلمان و میزان علاقه به پژوهش،رابطه‏ی معنی‏داری وجود ندارد.

ادامه دارد.............


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

علل عدم استقبال معلمان ازاقدام پژوهی(1)

پنجشنبه 22 دی 1390  10:08 ب.ظ

نوع مطلب :عبارتهای كوتاه معلم اهری ،

مقاله زیررا برای شرکت درمسابقه هفته پژوهشسال1390 که ازطرف اداره آموزش وپرورش اهربرگزارشده بودتهیه وارائه کرده ام. امیدکه دوستان بامطالعه خودنظرات مناسبی برای تکمیل این مقاله ارائه فرمایند.


چکیده:مقاله حاضر درباره علل وعوامل موثر درعدم استقبال گسترده ازاقدام پژوهی توسط معلمان است.ابتدا اشاره ای مختصر به اقدام پژوهی وتعاریف آن ومراحل انجام این نوع پژوهش شده سپس بااستناد به گزارشات تحقیقات انجام شده عوامل موثر براقدام پژوهی بررسی گردیده ودرآخر جمع بندی گزارشات ونظر نگارنده دراین مورد خواهد آمد.

کلیدواژه:اقدام پژوهی،معلم پژوهنده ،آموزش وپرورش

مقدمــه

آموزش و پرورش به خاطر اینكه با انسان سروكاردارد از مهم‌ترین حوزه‌هایی است كه پژوهش در آن لازم است. به خاطر پیچیده بودن مسائل مربوط به اندیشه‌ انسان، تحقیق و پژوهش دارای پیچیدگی‌های خاصی است و دقت زیادی را می‌طلبد. بنابراین جهت ارتقاء كیفیت تعلیم و تربیت و اثربخشی آموزشی بایستی مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم در معلمان تقویت شود و لازمه این امر مهم مجهز نمودن معلمان به بینش علمی و انجام پژوهش می‌باشد تا اینكه معلمان تولید اندیشه نمایند و از آن در جهت بهبود وضع كلاس درس و مدرسه استفاده‌های لازم را به عمل آورند. آموزش و پرورش پژوهش ویژه خود را می‌طلبد كه محور اساسی آن باید تغییر و تحول در كلاس درس و جریان یاددهی و یادگیری باشد. مسلماً معلمان نقش اساسی در این نوع از پژوهش‌ها ایفا می‌كنند و باید تلاش كرد ضمن بهره جستن از همه روشهای تحقیق، ساز و كارهای پژوهش‌های كلاسی و پژوهش ضمن عمل را تدارك دید(قاسمی پویا، 1382).دراین مقاله ابتدا تعاریفی از اقدام پژوهی ازدیدگاه اهالی این فن ارائه گردیده ،سپس درمورد موانع ومحدودیتهای اقدام پژوهی وعلل عدم استقبال گسترده وچشمگیرمعلمان ازاین طرح بحث خواهدگردید.

تعاریف اقدام پژوهی:

قبل ازهرسخنی باید بیان شود که اقدام پژوهی بانامهای:پژوهش درعمل ویا پژوهش ضمن عمل نیز مطرح گردیده است.

   اصطلاح پژوهش در عمل ترجمه انگلیسی action research می‌باشد.این اصطلاح چند سالی است كه تحت عنوان اقدام پژوهی یا پژوهش عملی توسط برخی از اساتید كشورمان مطرح شده است (قاسمی پویا، 1382).

از نظر مك نیف (mc niff) و همكارانش اقدام پژوهی عبارتند از: نوعی پژوهش كارور (practioner research) است كه می‌تواند به شما كمك كند تا در هر جایی كه مشغول كار هستید وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید .به زبان ساده پژوهش كارور بدین معناست كه پژوهش توسط خود افراد و ضمن كارشان صورت می‌گیرد (همان منبع).

پژوهش درعمل فرآیندی است که درآن شرکت کنندگان تمرین های آموزشی خودرا بطورسیستماتیک وبادقت بااستفاده ازتکنیک های پژوهش بررسی می کنند(watts،1985).

پژوهش درعمل بطورخاص اشاره دارد به پرسشهای منظم معلم باقصداینکه پژوهش درآینده اعمال وواکنشهای شخص را تغییردهد.این پژوهش برروی دانش آموزان ودرمدرسه ایست که معلم درآن کارمی کند وپرسشها ومشکلاتی که درمورد مسائل آموزشی پیش میاید(ferrance،2001 ).

در یك جمع‌بندی كلی از تعاریف ارائه شده توسط پژوهشگران اقدام پژوهی عبارت است از نوعی تحقیق كه توسط خود افراد درگیر در یك مساله و برای حل یا كاهش آن انجام می‌گیرد .عمل محور اساسی در این نوع تحقیق است.به این معنا كه شخص یا افراد عمل خود را در حین كار و فعالیت مورد پژوهش قرار می‌دهند .در این روش هم پژوهشگر درگیر موضوع پژوهش است و هم موضوع پژوهش مربوط به عمل فعلی پژوهشگر است (قاسمی پویا، 1384).

مروری برپیشینه اقدام پژوهی

ظهور اقدام پژوهی به عنوان یك رویكرد مستقل پژوهشی عموماً به فعالیت جان دیویی در دهه بیست  و فعالیت كورت لوین و گرین وود در دهه چهل نسبت داده می‌شود كه به صورت مشخص از عنوان و فعالیت آن در حل مسائل اجتماعی و سازمانی استفاده شده است و یا برخی دیگر تحركات در حوزه تربیت معلم و فلسفه آموزش و پرورش را در دوره‌ای خاص در تقویت استفاده از این رویكرد موثر قلمداد نموده‌اند و عده‌ای نیز ورود آن به آموزش و پرورش را همزمان با كوشش‌های كری و مارین در كالج دانشگاه كلمبیا در سال 1949 می‌دانند(ساكی، 1383). "کورت لوین"که یک روانشناس اجتماعی ومعلم بود درطول دهه 1940درآمریکا پژوهش درعمل را توسعه داد(McFarland،1993 ).روش اودوره ای بودکه شامل الگوی برنامه ریزی غیرخطی،مشاهده وواکنش درمقابل تغییرات درشرایط اجتماعی بود(Noffke،1995).کورت لوین پژوهش درعمل را بعنوان مجموعه ای ازچرخه حل مسئله برای بهبود سازمان تعریف کرد،یک تحقیق منظم درزمینه تلاش های متمرکز برای بهبود بخشیدن به کیفیت سازمان مدرسه وعملکردآن(ferrance،2001 ).و اما رویكرد اقدام پژوهی در تحقیق آموزشی بوسیله خیزش و حركت اجتماعی تحت عنوان معلم پژوهنده در فاصله سال‌های (1970-1960) پذیرفته شده .بدین ترتیب كه معلم به عنوان كسی كه در شناسایی مشكل و یافتن راه حل ، شایسته‌ترین فرد می‌باشد .در جریان اقدام پژوهی قرار می‌گیرد(قاسمی پویا، 1382) .گویا دوره زوال و كم‌توجهی به كاربرد اقدام پژوهی در تحقیقات آموزشی را اواخر دهه 1950 ذكر می‌كند (گویا1372). دلیل همراهی رویكرد اقدام پژوهی با ساختار حرفه‌ای معلم، توجه عملی تعداد بی‌شماری از معلمان به اقدام پژوهی در حل مسائل آموزش و تدریس است.بدون آنكه این رویكرد را بصورت مستقل و در چارچوب مدون امروزی در مكتبی فرا گرفته باشند.در واقع بینش علمی كه بنیاد حرفه معلمی را در برمی‌گیرد و از رهگذر دانش‌های متعدد مورد نیاز آموزش و تدریس شكل می‌پذیرد، بیش از هر موضوع دیگری هدایت كننده فعالیت‌های معلمان برای حل مسائل و مشكلات در فرایند یاددهی-یادگیری است كه اقدام پژوهی به دنبال آن می‌باشد.بنابراین شروع جریان اقدام پژوهی را باید با ساختار حرفه‌ای معلم دانست.ساندرز و مك كاتچن معلمی را یك كار عملی و معلم را یك كارورز بازتابی (reflective practitioner) می‌دانند .تدریس احتیاج به بازتاب دائم بر روی عمل دارد.بنابراین رویكرد اقدام پژوهی به عنوان محصولی از بینش علمی معلم و فعالیتی انفكاك ناپذیر از شخصیت حرفه‌ای وی در نظر گرفته می‌شود كه با غلبه بر موانع رویارویی وی در انجام فعالیت یاددهی-یادگیری به بار می‌نشیند (ساكی، 1383).

پیش فرضهای اقدام پژوهی

ایده استفاده ازاقدام پژوهی به پیش‏فرضها و شرایط مناسب برای اقدام پژوهی:

بنظر واتز.اچ مفروضات اقدام پژوهی عبارتند از:

1-معلمان اصول کار برروی مشکلاتشان را خودشان برای خود شناسایی می کنند.

2-زمانی که بررسی وارزیابی کار معلمان ومدیران مورد تشویق قرارمی گیرند،آنها موثرتر می شوند وراهکارهای متفاوتی درنظرمی گیرند.

3-معلمان ومدیران بوسیله کارمشترک به یکدیگر کمک می کنند.

4-کارباهمکاران به معلمان ومدیران درتوسعه حرفه ای خود کمک می کنند(watts،1985 )

علاوه بر پیش‏فرضهای فوق،شرایط مساعد دیگری برای اقدام پژوهی می‏توان منظور داشت که به‏طور خلاصه شامل موارد زیر است:معلمان شرکت‏کننده در طرح اقدام پژوهی باید به ضرورت آشنایی با فنون پایه پژوهشی‏ اعتقاد داشته باشند،فرصت لازم برای نوآوری در نظام آموزشی فراهم باشد،نظام آموزشی‏ "طرحی نو در انداختن‏"را ترغیب کند؛در نظام آموزشی باید فرصت فراهم باشد تا اندیشه‏های نو مورد آزمایش قرار گیرد؛معلمان شرکت‏کننده در طرح اقدام پژوهی با فرایند پویایی گروهی آشنا باشند.به این سان،چنانچه گروهی از معلمانی که شرایط یادشده برای آنان فراهم است،دربارهء یک مسأله مشترک از طریق اقدام پژوهی به پژوهش بپردازند،می‏توانند به نتایج زیر دست‏ یابند:

الف)به مشخص کردن‏"موقعیت نامعین‏"نایل شوند و مشکل موردنظر را رفع کنند.

ب)با روشهای نو آشنا شده و از این طریق،ضمن خدمت به آموزش مستمر خود بپردازند.

ج)نوآوریها و شیوه‏های نوین آموزشی را با سهولت در میان معلمان اشاعه دهند.

د)ارتباط بیشتری میان معلمان و پژوهشگران آکادمیک فراهم آورند(دیویی،1369).


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

یارانه زمان!

یکشنبه 27 آذر 1390  09:22 ب.ظ

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واریزمیشود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید. چون آخر ووقت حسابخود به خود خالی میشود. در این صورت شما چه خواهید کرد؟هر کدام از مایک چنین بانکی داریم: بانک زمان. هر روز صبح، در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ثانیه اعتبار ریخته میشود و آخر شب این اعتبار به پایان میرسد. هیچ برگشتینیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمیشود

ارزش یک سال را دانش‏آموزی که مردود شده، میداند.
ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به‏ دنیا آورده، میداند
.
ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته‏ نامه میداند
.
ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را میکشد،

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده،
و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده، میداند....

 

((بنقل ازوبلاگ استاداحمداکبری))


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سخنی ناب ازمردتنها!

جمعه 25 آذر 1390  02:17 ب.ظ

حضرت امام علی(علیه السلام)

لَو سَکَتَ الجاهِلُ ما اختَلَفَ النّاسُ

اگر نادان خاموشی می گزید

مردم دچار اختلاف نمی شدند.

بحارالانوار،ح87،ص81


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تفکرقبل ازعمل

یکشنبه 20 آذر 1390  11:37 ب.ظ

 گویند در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست بادستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت و ساعتها به تکه سنگ مرمر بزرگی که در حیاط کلیسا قرارداشت خیره می شد و هیچ نمی گفت. روزی شاهزاده ای از کنار کلیسا عبور کرد وپسرک را دید که به این تکه سنگ خیره شده است و هیچ نمی گوید. از اطرافیان در مورد پسر پرسید. به او گفتند که او چهار ماه است هر روز به حیاط کلیسامی آید و به این تکه سنگ خیره می شود و هیچ نمی گوید.

شاهزاده دلش برای پسرک سوخت. کنار او آمد و آهسته به او گفت:
«
جوان، به جای بیکار نشسستن و زل زدن به این تخته سنگ، بهتر است برای خود کاری دست و پا کنی و آینده خود را بسازی

پسرک در مقابل چشمان حیرت زده شاهزاده، مصمم و جدی به سوی او برگشت و درچشمانش خیره شد و محکم و متین پاسخ داد: «من همین الان در حال کار کردن هستم!» و بعد دوباره به تخته سنگ خیره شد.

شاهزاده از جا برخاست و رفت. چند سال بعد به او خبر دادند که آن پسرک از آن تخته سنگ یک مجسمه با شکوه از حضرت داوود ساخته است. مجسمه ای که هنوز هم جزو شاهکارهای مجسمه سازی دنیا به شمار می آید. نام آن پسر «میکل آنژ» بود!

قبل از شروع هر کار فیزیکی بهتر است که به اندازه لازم در موردش فکر کرد. حتی اگر زمان زیادی بگیرد.

                         بنقل ازوبلاگ استاداحمداکبریwww.ahladakfari180.persianblog.com


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

توهمانی که می اندیشی

جمعه 18 آذر 1390  11:00 ب.ظ

کوه بلندی بود که لانه عقابی با چهار تخم، بر بلندای آن قرار داشت.
یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.
بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این تخم مراقبت کنند و بالاخره هم مرغ پیری داوطلب شد تا روی آن بنشیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا بیاید.

یک روز تخم شکست و جوجه عقاب از آن بیرون آمد.
جوجه عقاب مانند سایر جوجه ها پرورش یافت و طولی نکشید که جوجه عقاب باور کرد که چیزی جز یک جوجه خروس نیست. او زندگی و خانواده اش را دوست داشت اما چیزی از درون او فریاد می زد که تو بیش از این هستی. تا این که یک روز که داشت در مزرعه بازی می کرد متوجه چند عقاب شد که در آسمان اوج می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: ای کاش من هم می توانستم مانند آنها پرواز کنم.
مرغ و خروس ها شروع کردند به خندیدن و گفتند: تو خروسی و یک خروس هرگز نمی تواند بپرد.
اما عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز می کردند خیره شده بود و در آرزوی پرواز به سر می برد.
اما هر موقع که عقاب از رویایش سخن می گفت به او می گفتند که رویای تو به حقیقت نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد.
بعد از مدتی او دیگر به پرواز فکر نکرد و مانند یک خروس به زندگی ادامه داد و بعد از سالها زندگی خروسی، از دنیا رفت.

تو همانی که می اندیشی، هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی به دنبال رویا هایت برو و به یاوه های مرغ و خروسهای اطرافت فکر نکن.

                                                                                                                             گابریل گارسیا مارکز


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:جمعه 18 آذر 1390 | نظرات() 

السلام علیک یااباعبداله!

یکشنبه 13 آذر 1390  09:35 ب.ظ

نوع مطلب :عبارتهای كوتاه معلم اهری ،

 

ای شده مجنون خدا السلام 

 شاهرگ خون خدا السلام
 
ای شده سرشار دلم از غمت

باز محرم شد و دل محرمت
 
هست نگاه نگران همه

سوی تو ای دسته گل فاطمه
 

تاسوعا وعاشورای حسینی تسلیت باد
 


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:جمعه 11 آذر 1390 | نظرات() 

فقرازدیدگاه دکترشریعتی

جمعه 11 آذر 1390  09:13 ب.ظ

میخواهم  بگویم ......

فقر  همه جا سر میکشد .......

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست ......

فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست  .......

فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......

فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......

فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....

فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....

فقر ،  همه جا سر میکشد ........

                    فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..

                  فقر ، روز را  " بی اندیشه"   سر کردن است

                                                                                                دکترعلی شریعتی


حالا خوب فکرکنیم ببینیم آیا فقیرهستیم یانه!!!

نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تسلیت

دوشنبه 7 آذر 1390  09:43 ب.ظ

فرارسیدن ماه محرم،ماه پیکارباظلم وپیروزی عدالت وحقیقت برتمام همکاران عزیز تسلیت باد.

نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی ارتباط طرزتفکر(تفکرمنطقی وغیرمنطقی)باافسردگی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهر(3)

پنجشنبه 19 آبان 1390  11:55 ب.ظ

روش پژوهش

دراین مطالعه بمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه ازابزارهای زیر استفاده شد:

1) مقیاس سنجش افسردگی بک: این مقیاس شامل21 جنبه ازعلایم جسمانی وروانی افسردگی است که 15سوال درباره علایم روانی و6سوال دررابطه با علایم جسمانی افسردگی می باشد.هرسوال دراین مقیاس دارای چهارگزینه  وهرگزینه باعددی مشخص شده است.این مقیاس درجات مختلف افسردگی راازخفیف تابسیارشدید تعیین می کند.حداکثرمقیاس بک63 است.یعنی فردی که این نمره را درمقیاس بیاورد میزان افسردگی وی برمبنای تشخیص مقیاس صددرصداست.

2)آزمون تفکرمنطقی وغیرمنطقی: این آزمون باتوجه به پیش فرضهای آلبرت آلیس درموردطرزتفکرمنطقی وغیرمنطقی تهیه شده است.پرسشنامه سنجش طرزتفکر آزمودنی ها که مبتنی بر یازده پیش فرض آلیس درموردطرزتفکرمیباشد ودرحال حاضرمورداستفاده قرار میگیردبراساس همین پیش فرضها ساخته شده است.تعدادسوالات این آزمون25سوال است وبراساس مقیاس لیکرت شماره گذاری می شود، به این صورت که سوالاتی که طرزتفکرمنطقی رامی سنجند به کاملادرست نمره5،درست نمره4،نمی دانم نمره3،غلط نمره2 وکاملاغلط نمره1 داده می شود وبه سوالاتی که طرزتفکرغیرمنطقی راارزیابی میکند عکس شیوه فوق نمره گذاری می شود.دراین آزمون نمره بالانشانگرطرزتفکرمنطقی ونمره پایین نشانگرطرزتفکرغیرمنطقی است.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی شهرستان اهربودندکه درسالتحصیلی89-88 تحصیل می نمودند که تعدادآنها6055 نفربود.بمنظورانتخاب نمونه ای معرف جامعه آماری بااستفاده ازجدول مورگان برای تعیین حجم نمونه،361پرسشنامه ازهرنوع ازابزار پژوهش تکثیر ودربین دانش آموزان باشرایط مندرج درجدول1 توزیع گردید.

 

 

 

    پایه تحصیلی

    تعداددرجامعه

درصددرجامعه ونمونه

  تعداددرنمونه

 اول دبیرستان

   1393  نفر

       23%

     83نفر

 دوم دبیرستان

    1547نفر

       26%

      94نفر

 سوم دبیرستان

    1332نفر

         22%

    79نفر

پیش دانشگاهی

    1783نفر

          29%

      105نفر

       کــل

    6055نفر

         100%

     361نفر

 

 

 

 

نتایج پژوهش

1-نتایج این مطالعه نشان دادکه دانش آموزان مورد مطالعه درصورت داشتن تفکرات غیر منطقی میزان بسیاربالایی ازافسردگی رادارند.درحقیقت ارتباط این دومتغیر ارتباطی معنادار بوده وضریب همبستگی بین طرزتفکرغیرمنطقی وافسردگی عدد بسیاربالای89/0 رانشان میدهد.

2-همچنین یافته ها حاکی ازوجود تفاوت معنادار درمتغیر جنسیت بودند .بدین معنی که دختران باکنترل متغیر پایه تحصیلی ازمیزان بالایی ازتفکرمنطقی برخورداربوده وافسردگی کمتری رانشان میدهندواین موضوع درمورد پسران باهمان کنترل مقادیرکمتری ازتفکرمنطقی وبیشتری ازافسردگی را ازخودنشان می دهد،پس متغیرجنسیت عامل موثری دراین تحقیق است.

3- نتیجه دیگراین پژوهش این بودکه دانش آموزان درپایه های بالاتر، طرزتفکرمنطقی تری داشته وازافسردگی کمتری برخوردارهستند وبه اینصورت ثابت می شودکه عامل سن وپایه تحصیلی عاملی موثر دراین پژوهش است.

4-البته متغیرهای دیگری نظیر طبقه خانوادگی،محیط زندگی و...نیزدرارتباط بین این متغیرها موثربوده ومی تواند نتایج بدست آمده دراین تحقیق را تغییردهند که این خود تحقیق وپژوهش دیگری را   می طلبد.

منـــــــــابـــــع

 

-فارسی

- مایرز؛ آموزش‌تفکرانتقادی، ترجمه‌ خدایار ‌اردبیلی‌، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ١٣٧٤

- سلیمانپور، غلامعلی؛ نقش تفکر انتقادی در آموزش، مجله اطلاعات علمی، سال دوازدهم ، شماره ٨

- حسینی، افضل السادات؛ ویژگی‌های تفکر خلاق‌، مجله کیهان فرهنگی‌، شماره ١٤٠، اسفند ١٣٧٦.

- یعسوبی، محمدرضا؛ آموزش شیوه های فکر کردن، مجله گزارش کامپیوتر، شماره ١٣٧، تابستان ١٣٧٦.

- آزور،فتاح؛ اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش علایم افسردگی دانش آموزان،پایان نامه،1385

- صاحب قلم،فرح؛بررسی ارتباط بین میزان ونوع تفکرات غیرمنطقی وافسردگی،پایان نامه، 1375

- -شریعتمداری، علی؛ چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، انتشارات سمت، 1375

- شریعتمداری، علی؛ نقد و خلاقیت در تفكر؛ تهران: مركز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.1380

- سیف، علی‌اكبر ؛ روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)؛تهران: آگاه.1379

-شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا؛ نظریه های مشاوره و روان در مانی ،تهران،مرکز نشر دانشگاهی،1375.

-انگلیسی

-Ed Beckham, Ph.D. and Cecilia Beckham, L.C.S.W., B.C.D. A Personal Guide to Coping

Chapter 3--Coping with Negative Thinking, Page 1- 2004

-Loacker,G,& others;Analysis & communication at Alverno: An approach to critical thinking,Milwaukee:Alverno Production ,1984

 

 


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی ارتباط طرزتفکر(تفکرمنطقی وغیرمنطقی)باافسردگی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهر(2)

چهارشنبه 18 آبان 1390  11:53 ب.ظ

ماهیت  و تعریف تفكر

بسیاری از دانشمندان انسان را حیوان متفكر می‌دانند و تفكر را فصل ممیز انسان و حیوان قرار می‌دهند. هرچند پاره‌ای از آزمایش‌ها نشان می‌دهد كه تفكر در سطح پایین و ابتدایی آن در میان بعضی از حیوانات دیده می‌شود ولی تفكر اساسی مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه فرهنگی طبیعت انسان این خصوصیت نیز انسان را از سایر حیوانات مشخص و ممتاز می‌سازد.

جان دیویی در كتاب چگونه فكر می كنیم درباره مفهوم تفكر می‌گوید: عملی است كه در آن موقعیت موجود، موجب تایید یا تولید واقعیت‌های دیگر می‌شود، یا روشی است كه در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته پایه گذاری می‌گردد.

شریعتمداری در كتاب روانشناسی تربیتی خود تفكر را جریانی كه در آن فرد كوشش می‌كند مشكلی را كه با آن رو به رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام نماید  تعریف می‌نماید.

هدف از تفکر، جمع آوری اطلاعات و بهترین استفاده ممکن از آن است. به علت شیوه‌ای که ذهن در جهت خلق قالب‌های دائمی به کار می‌برد، ما قادر به استفاده از اطلاعات جدید به بهترین وجه ممکن نیستیم مگرآنکه وسایلی برای تغییر ساختار قالب‌های کهنه و هدایت آن به نرخ روز در اختیار داشته باشیم. در مطالعه تفکر و‌ساخت فعالیت‌های ذهن، هولفیش[1] و جی اسمیت[2] در کتاب«تفکر منطقی» به‌‌تحلیل ‌سه ‌جنبه ‌مختلف‌ تفکر ‌می‌پردازند که ‌عبارتند از‌: احساس، حافظه ‌و تخیل. بر اساس تحلیل آنها این جنبه‌های اساسی تفکر در تعامل با یکدیگرند و عمل خاص فکر کردن وقتی مشخص می‌شود که حدأقل یکی از سه جنبه مذکور را برای توصیف آن به کار بریم (شریعتمداری، بنقل ازطبرسا).

انواع تفکر

در یک طبقه بندی  انواع تفکر به ‌دو دسته تحت عنوان تفکر منطقی و انتقادی طبقه بندی شده‌است. جان دیوئی تفکر منطقی را شامل بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده و دانش برمی شمرد(لاکرودیگران ،1984). گرایش در قالب طرح پرسش، متوقف نمودن و کنار گذاشتن قضاوت و دیدگاه شخصی، جمع‌آوری اطلاعات،تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده‌ از قوای ذهنی و تفکر و نهایتاً استنتاج و دستیابی به‌ایده جدیدازاجزای تفکر منطقی ‌به‌شمار می‌رود. تفکر انتقادی هر چند با تفکر منطقی دارای ارتباط است؛ اما در تفکر انتقادی رویکرد اصلی همانا ایجاد یک جو یا فضای نامتعادل و تا حدی خارج از شرایط معمول ‌است ‌تا افراد بتوانند فرایندهای فکری خود را اصلاح‌، تعدیل، تغییر و بازسازی نموده‌، اساساً به گونه‌ای فکر‌کنند که با تفکر گذشته آنها متفاوت باشد. جهت‌گیری اصلی‌ این نوع تفکر زیر سئوال بردن مجموعه دانش و ایده‌های گذشته همراه باحمایت از ایده‌های نو در قالب رسیدن به ایده یا تفکر جدید است (چت مایرز‌، 1374).

از آنجا که غالباً تفکر منطقی مرسوم تنها روش تفکر مؤثر قلمداد می‌شود، لازم است با توجه به آنچه قبلاً ذکر شد، موارد تمییز تفکر خلاق و منطقی را بیان کنیم تا ضرورت بهره‌گیری از آن را آشکارتر سازیم:

1. تفکر منطقی یک راه را با نادیده انگاشتن بقیه راه ها به عنوان مطمئن‌ترین راه نزدیک به یک مسأله انتخاب می‌کند؛اما با تفکر‌خلاق حتی پس از کشف اطمینان بخش‌ترین راه ، فرد به جستجوی راه‌های متعدد ادامه می‌دهد.

2. در حالی که تفکر منطقی فقط زمانی که مسیر و جهتی موجود باشد حرکت می‌کند، تفکر خلاق صرفاً حرکت می کند تا یک جهت و مسیر ایجاد کند و این تفاوت و اختلاف نگرش این دو نوع تفکر را در حرکت مشخص می‌سازد.

3. تفکر منطقی دارای توالی است و هر گام به گام قبلی وابسته است و حتی پس از نتیجه گیری،صحت نتیجه به وسیله درستی گام هایی که حصول نتیجه را ممکن ساخته‌اند، سنجیده‌ می‌شود؛ ولی در تفکر خلاق لزومی ندارد که گام‌ها پی در پی باشند و می‌توان به نقطه‌ای پرش کرد و سپس برگشت و فضای خالی پشت سر را پر کرد.

4. در تفکر منطقی برای مؤثر بودن باید در هر گام عاری از خطا باشیم و این یک امر اساسی است. اما در تفکر خلاق به شرطی که نتیجه درست باشد، لزومی به صحت هر گام  نمی‌باشد.

5. درتفکر منطقی شخص دقت دارد که از هر مطلب نامرتبط به موضوع اجتناب کند؛ در حالی‌که بر عکس در تفکر خلاق از موضوعات نامرتبط استقبال می‌شود؛ به عبارتی نفی از ابزارهای تفکر منطقی است و در آن گزینش به کمک حذف انجام می‌پذیرد.

6. در تفکر منطقی مسیرهای مطمئن تر گزینش می‌شود، ولی در تفکر خلاق مسیر نامطمئن تر دنبال می‌شود. در واقع تفکر خلاق عمداً در خطا اصرار می‌ورزد و سعی در ملاحظه راه های غیر بدیهی دارد تا راه های مطمئن تر و محتمل تر.

7. تفکر منطقی یک جریان معین است و تفکر جانبی یک جریان‌ احتمالی؛ با تفکر منطقی شخص‌ منتظر یک جواب‌‌ است؛ در حالی‌که در تفکرخلاق احتمال دارد که اصلاً جوابی وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر تفکر منطقی حداقل یک راه حل قطعی را نوید می‌دهد، ولی تفکر خلاق شانس حصول به یک راه حل قوی را افزایش می دهد، اما آن را تضمین نمی‌کند(یعسوبی، 1376).

خطاهای شناختی از دیدگاه الیس

1-اعتقاد فرد به اینکه لازم وضروری است که تمام افراد دیگر جامعه وی را دوست بدارند و تعظیم و تکریمش کنند.
2-اعتقاد فرد به اینکه لازمه احساس کفایت و ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت،کمال و فعالیت شدید است.
3-اعتقاد فرد به اینکه گروهی از مردم بد،شرور و بد ذات هستند وباید به شدت تنبیه و مذمت شوند.
4-اعتقاد فرد به اینکه اگر تمامی حوادث و پیشامدها آنطور نباشند که او می خواهد،نهایت ناراحتی و بیچارگی به بار می آید و فاجعه آمیز خواهد بود.
5-اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او بوسیله عوامل بیرونی به وجود می آیند و انسان توانایی کنترل غم و اندوه خود را ندارد و یا اینکه توانائیش در این مورد کم است واین در حالی است که فشارها و حوادث خارجی،معمولا ماهیتی روانی دارند و نمی توانند موجب ناراحتی و آزار فرد شوند مگر آنکه فرد خودش بخواهد،تحت تاثیر آنها قرار گیرد.
6-اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نهایت نگرانی و اضطراب می شوند و فرد دائما باید در تلاش باشد تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تاخیر اندازد.
7-اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوری گزیدن شخص از برخی از مشکلات زندگی و مسئولیتهای شخص برای فرد آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.
8-اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قویتری تکیه نماید.
9-اعتقاد فرد به اینکه تجارب وحوادث گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و تاثیر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ عنوان نمی توان نادیده انگاشت.
10-اعتقاد فرد به اینکه انسان باید در مقابل مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملا برآشفته و محزون شود و این در حالی است که مشکل دیگران ربطی به ما ندارد و بنابراین نباید شدیدا نگران آنان باشیم.
11-اعتقاد فرد به اینکه برای هر مساله و مشکلی همیشه یک راه حل درست و کامل،فقط یک راه حل،وجود دارد و اگر انسان به آن دست نیابد،بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود.

الیس معتقد است که توسل شخص به این عقاید یازده گانه به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید،در نگرش و برداشت های خویش شدیدا بر اجبار،الزام و وظیفه تاکید دارد و خود را بی نهایت به وقوع امر خاصی مقید و پای بند می کند. بنابراین،اگر فرد خود را از این قیود رها سازد، به احتمال قوی در جهت سلامت نفس و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد(شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا-1375).

............ادامه دارد................. 

 


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی ارتباط طرزتفکر(تفکرمنطقی وغیرمنطقی)باافسردگی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهر(1)

سه شنبه 17 آبان 1390  11:50 ب.ظ

چکیده

پژوهش حاضر بمنظور ارتباط بین طرزتفکر(تفکرمنطقی وغیرمنطقی)باافسردگی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهرطراحی واجراشده است.نمونه پژوهش شامل361 دانش آموزدبیرستانی بود که باآزمونهای مقیاس سنجش افسردگی بک وتفکرمنطقی وغیرمنطقی باپیش فرضهای آلیس موردآزمون قرارگرفتند.نتایج پژوهش حاکی ازآنست که بین تفکرات غیرمنطقی وافسردگی دردانش آموزان دبیرستانی رابطه معناداری وجوددارد.

کلیدواژه ها: افسردگی،تفکر،تفکرمنطقی،تفکرغیرمنطقی

مقدمه

افسردگی یکی ازشایعترین بیماریهای روانی است وازگذشته های دور درنوشته ها درمورد آن سخن گفته شده است.حدود100سال قبل ازمیلاد کورنلیوس سلسوس(cornelius  colsus) درکتاب  De medicine افسردگی راناشی از صفرای سیاه معرفی کرد.این اصطلاح راپزشکان دیگرازجمله ارسطو وجالینوس نیز بکار بردند.رازی پزشک مشهورایرانی درمورداختلالات خلقی،مانی وملانکولی  راتوصیف کرده است.مانی را جنون پرتحرکی دانسته ومالیخولیاراکه همان افسردگی سایکوتیک است،با مانی ازیک ریشه می داند(یزدانی،1385).

بررسیهای جدی درمورد تقسیم بندی اختلالات خلقی از اواسط قرن نوزدهم شروع شد .درسال 1854 ژول فالژه،حالتی را توصیف نموده وآنراجنون ادواری نامید.چنین بیمارانی متناوبا حالات خلقی مانی وافسردگی را تجربه می کنند.درسال1882 کارل کالیام  روانپزشک آلمانی،بااستفاده از اصطلاح سایکلوتایمی، مانی وافسردگی رامراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود(یزدانی،1385).

کشورما کشوری جوان می باشد وبیش ازنیمی از جمعیت آنرا افرادزیر18سال تشکیل می دهند،نسل جوان موردبررسی دراین مطالعه ،دانش آموزان دبیرستانی می باشندکه مطمئنا درآستانه ورود به فعالیتهای اجتماعی دچار استرسهای فراوانی هستندکه این استرسها برسلامت روانی آنها تاثیرخواهدداشت.

افسردگی

افسردگی کودکان ونوجوانان بدلیل شیوع بالای آن وایجاداختلال درکارکردهای مختلف اجتماعی، تحصیلی،حرفه ای وغیره موضوعی است که به توجه جدی نیازدارد.افسردگی کودکی ونوجوانی یک پدیده گذرانیست که درطی دوره رشد بهبودیابد.اگرعوامل موثردرایجادافسردگی ،بدون مداخله بمانند عوارض بعدی آن غیرقابل اجتناب خواهدبود.ابتلا به افسردگی درسالهای اولیه زندگی پیش بینی کننده شدت وتداوم افسردگی دربزرگسالی است(پترسن وهمکاران بنقل ازآزور،1993).

درحدود یک درصدازکودکان افسردگی رانشان می دهند.این میزان تااوایل نوجوانی درهمین حدود باقی می ماند ولی ازشروع 14سالگی میزان شیوع افسردگی به15درصد میرسد(خدایاری فرد وپرند،1384).زنان دوبرابر مردان مستعد ابتلا به افسردگی هستند واغلب درزنان سنین 25تا44سال درطول سالهای باروری بیشتراست.افسردگی منجربه یک بیماری جدی می شود که اغلب به مرگ زودرس ختم می شود.خودکشی نتیجه افسردگی درمان نشده است(آکادمی ملی انجمن سالمندان،2000).

بنابه نظر افروز،علائم شناختی افسردگی ازاین قرارند:ناتوانی درتمرکزذهن،ناکامی های تحصیلی،نگرشها وبازخوردهای منفی وبازدارنده،خودپنداری منفی واحساس نااتمیدی،افکارتکرارشونده درزمینه مرگ یاخودکشی،ازدست دادن قدرت تصمیم گیری،برداشتها وتفسیرهای غیرمنطقی امور، تعمیم بیش ازحدمسائل(افروز،1381).دربرسی علل افسردگی،محققان به عوامل ژنتیکی،خانوادگی،روانی واجتماعی توجه داشته،بروزافسردگی را ناشی از صرف یک علت مشخص نمی دانند. افروزدرباب عوامل روانی ایجادافسردگی بیان میکندکه:وجودبرخی ازویژگیهای روانشناختی دردوران کودکی واوایل نوجوانی نظیر احساس وابستگی فوق العاده به غیر،شخصیت انفعالی واحساس خودارزشمندی بسیارضعیف،احساس اعتراضی وخصمانه درونی شده وآرمانگرایی فوق العاده می توانند زمینه های بروز افسردگی راپدیدآورند(افروز،1381).عوامل روانی اجتماعی بسیاری باسبب شناسی افسردگی نوجوانی درارتباط هستند ونظریه های مختلف مانند  درماندگی آموخته شده،سبک اسنادمنفی،طرحواره شناختی منفی  ونقص درخودگردانی برعامل یاعوامل خاصی ازتعیین کننده های موثر برافسردگی تاکیددارند(طهماسبیان وهمکاران،1380).

شخص افسرده نوعا به خودش بانظرمنفی می نگرد ومعتقد است که درجهان بی یاور وتنهاست واغلب خودش رابه سبب خطاها وکمبودهای جزیی سرزنش می کند.اودرمورد جهان خارج وآینده اش بدبین است(صاحبی،1380).راههای مختلف ومتفاوتی درپیشگیری ازافسردگی ودرمان آن وجوددارد:سه محور اساسی درپیشگیری ازافسردگی ودرمان آن عبارتند از ایجادتفکرمثبت ورحیه پویا،رفع نگرشهای منفی،رفع علایم وتظاهرات افسردگی(موسوی وهمکاران،1386).

چنانکه ازنظرات بیان شده استنباط می شود تفکر شخص ونوع آن می تواند عاملی موثر برای ایجاد ویاپیشگیری ازافسردگی باشد.تفکرفلسفی بیش ازهرچیز ژرف اندیشی وسنجش خردمندانه است.افلاطون استعداد فلسفی رابرای کسی می پذیرد که ازتوانایی باهم نگری  یعنی نگریستن به کل ویگانه کردن گوناگونیها برخوردارباشد(تورانی،1371).تفکرمنفی می تواند بسوی هرنوع وضعیتی منجرشود که معمولا بصورت افسردگی،اضطراب،عصبانیت ومشکلات مرتبط به آن ظاهر می شود.اگرشخصی افسرده شود،افکارمنفی اش ممکن است بیشتربه صورتی باشد که او بی ارزش است(Ed.Beckham2002).

به گفته آلیس،خصوصیات تفکروعقاید منطقی عبارتند از:1)یک فکرمنطقی حقیقت دارد ومطابق باواقعیت است.واقعیت یعنی آنچه که اتفاق افتاده است یامی افتد صرف نظرازاینکه مطلوب یانامطلوب است2)تفکرمنطقی یک علم مطلق نبوده وبصورت شرطی ونسبی است وبصورت رجحان بیان می شود تااینکه بصورت باید وحتم بیان شود3)یک فکرمنطقی می تواند به احساس معتدل ومحدودی ازناخوشایندی منجرشود،لیکن نمی تواند انسان را به اختلالات روانی مبتلا سازد4)تفکرمنطقی انسان را به سوی سلامت روانی سوق می دهد5)تفکرمنطقی کمک می کند که انسان بتواند باحوادث سروکارداشته باشد وازعهده آنها برآید(آلیس،1994).

پایان نامه ها ومقالاتی درزمینه افسردگی وعوامل موثربرآن نگارش گردیده است ولی درمورد ارتباط طرزتفکر باافسردگی شخص کار چندانی نشده است: درسال 1375 پایان نامه ای باموضوع بررسی ارتباط بین میزان ونوع تفکرات غیرمنطقی وافسردگی، توسط فرح صاحب قلم به راهنمایی دکترعلی دلاور دردانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. همچنین درسال 1385 پایان نامه ای باعنوان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش علائم افسردگی دانش آموزان توسط فتاح آزور به راهنمایی دکتر محمودمیرزمانی نگارش شده است که مقدار کمی نیز به تفکر ونوع آن وارتباط آن باکاهش علائم افسردگی اشاره گردیده است.

دراین تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهر را بااستفاده ازجدول مورگان انتخاب نموده وپرسشنامه های مقیاس سنجش افسردگی بک وپرسشنامه طرز تفکرآلیس، دربین آنها توزیع گردیده وارتباط بین این دو متغیر بررسی می شود.

یافته های این تحقیق برای دانش آموزان واولیای آنها ،معلمان ودست اندرکاران آموزش وپرورش مخصوصا کارشناسی مشاوره اداره آموزش وپرورش مفید خواهدبود .همچنین بااستفاده ازنتایج این تحقیق می توان فعالیتهای فرهنگی واجتماعی خاصی جهت پیشگیری ازایجاد افسردگی دربین دانش آموزان برنامه ریزی واجرا شود.

این تحقیق برآنست که ارتباط طرزتفکر(تفکرمنطقی وغیرمنطقی)راباافسردگی دربین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهربررسی نماید.

......ادامه دارد.....


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تبریك

شنبه 16 مهر 1390  09:31 ب.ظ

جان بقربان توشاها كه توحج فقرایی!

ولادت آبروی خاك ایران .ماه تابان خراسان.

         حضرت امام رضا(ع) برتمام آرزومندان زیارتش

                                مبارك باد!


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تبریك

چهارشنبه 13 مهر 1390  07:25 ب.ظ

سیزده مهرماه

روزجهانی معلم برتمام همكاران تلاشگرعرصه علم ودانش

                                              مبارك باد!


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تغییردررشته ومحل تدریس

پنجشنبه 31 شهریور 1390  11:02 ب.ظ

نوع مطلب :عبارتهای كوتاه معلم اهری ،

سلام ببخشید که مدتیست نتونستم مطلبی بنویسم .راستش درگیر انتقال بودم بالاخره امروزبنده شدم مربی پرورشی هنرستان فنی امیرکبیراهر.

نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:سه شنبه 17 آبان 1390 | نظرات() 

علی

یکشنبه 30 مرداد 1390  10:21 ب.ظ

علــــــــی ،علــــــی،علــــــی

        ودیگرهیچ!!


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

نامه ای به پسرم

چهارشنبه 26 مرداد 1390  06:31 ب.ظ

نوع مطلب :مقالات تربیتی معلم اهری ،

                                                      

پرویزناتل خانلری-1333ه.ش مجله سخن

فرزند من!دمی چندبیش نیست که تودرآغوش من خفته ای ومن به نرمی سرت رابربالین گذاشته وآرام ازکنارت برخاسته ام.واکنون به تونامه می نویسم.شاید هرکه ازاین کارآگاه شود عجب کند،زیرا نامه وپیام آنگاه بکارآید که میان دوتن فاصله باشد ومن وتو درکنارهمیم.اماآنچه مرابه نوشتن نامه وامی دارد بعدمکان نیست بلکه فاصله زمان است.اکنون توکوچکترازآنی که بتوانم آنچه میخواهم باتوبگویم.سالهای درازبایدبگذردتاتو گفته های مرادریابی وتاآن روزگارشاید من نباشم.امیدوارم که نامه ام ازاین راه درازبه توبرسد،روزی آن رابرداری وبه کنجی بروی وبخوانی ودرباره آن اندیشه کنی.

من اکنون آن روزرا ازپشت غبارزمان به ابهام میبینم.سالهای درازگذشته است.نمی دانم وضع روزگار بهترازامروزست یانیست.اکنون که این نامه رامی نویسم زمانه آبستن حادثه هاست.شایددنیازیروروشودوهمه چیزدیگرگون گردد.این نیزممکن است که باززمانی روزگارچنین بماند.

من نیزهمانندهرپدری آرزودارم که دوران جوانی تو به خوشی وخوشبختی بگذرد.اماجوانی برمن خوش نگذشته است.....سرگذشت من خون دل خوردن ودندان به جگرافشردن بود ومی ترسم که سرگذشت تونیز همین باشد.

شایدبرمن عیب بگیری که چرادل ازوطن برنداشته وتورا به دیاری دیگرنبرده ام تادرآنجا باخاطری آسوده تربسربری.شاید مرابه بی همتی متصف کنی.راستی آن است که این عزیمت بارها ازخاطرمن گذشته است.اما من وتوازآن نهالها نیستیم که آسان بتوانیم ریشه ازخاک خودبرکنیم ودرآب وهوایی دیگر نموکنیم.

پدرتو باقلم سروکارداشته است یعنی ازآن طایفه ای است که مامورسپردن میراث ذوق واندیشه گذشتگان به آیندگان است.جان ودل چنین کسی باهزاران بندوپیوند به زمین واهل زمین خودبسته است.ازاینهمه تعلق گسستن کارآسانی نیست.

اماشاید ماندن من سببی دیگرنیزداشته است.دشمن من که «دیوفساد»است دراین خانه مسکن دارد.من بااوبسیارکوشیده ام.همه خوشی های زندگیم درسراین پیکاررفته است.اوبارها ازدر آشتی درآمده ولبخندزنان درگوشم گفته است«بیا!بیا!که دراین سفره آنچه خواهی هست» امامن چگونه می توانستم دل ازکین او خالی کنم؟ چگونه می توانستم دعوتش رابپذیرم؟آنچهمی خواستم آن بودکه«او»نباشد.

اینکه تورا به دیاری دیگرنبرده ام ازاین جهت بودکه ازتوچشم امیدی داشتم. می خواستم که کین مراازاین دشمن بخواهی.کین من کین همه بستگان وهموطنان من است.کین ایران است.خلاف مردی دانستم که میدان راخالی کنم وازدشمن بگریزم.شاید تونیرومندترازمن باشی ودراین پیکاربیشترکامیاب شوی.

اکنون که اینجامانده ایم وسرنوشت مااینست باید به فکرحال وآینده خودباشیم.می دانی که کشورماروزگاری قدرتی وشوکتی داشت........امروزثروت هرملتی حاصل پیشرفت صنعت اوست وقدرت نظامی نیز،علاوه برکثرت عدد،باصنعت ارتباط دارد......دراین وضع شاید بهترآنست که قدرتی کسب کنیم،آنقدرکه بتوانیم حریم خودرا ازدستبرد حریفان نگه داریم ونگذاریم که ماراآلتی بشمارندودرراه مقصود خویش بکاربرند.

اگرنمی خواهیم بیکباره نابود شویم بایددرپی آن باشیم که برای خودشان واعتباری جزازراه قدرت مادی بدست بیاوریم تادیگران به ملاحظه آن مارا به چشم اعتنا بنگرند وجانب مارا مراعات کنند .این شان واعتبار جزازراه دانش وادب حاصل نمیشود.ملتی که روبه انقراض میرودنخست به دانش وفضیلت بی اعتنا میشود.به این سبب برای مردم امروزبایددلیل وشاهدآورد تابدانندکه ارزش ادب ودانش چیست.اما پدران ما این نکته را خوب میدانستند وتومیدانی که اگرایران درکشاکش روزگار تاکنون بجا مانده وقدروآبرویی دارد سببش جزقدر وشان هنروادب آن نبوده است.

جنگ ها وپیروزی ها اثری کوتاه دارند.آثارهرپیروزی تاوقتی دوام می یابدکه شکستی درپی آن نیامده است.اما پیروزی معنوی است که می تواندشکست نظامی راجبران کند.تاریخ گذشته ماسراسربرای این معنی مثال ودلیل است.درتاریخ ملتهای دیگرنیز شاهدوبرهان بسیارمی توان یافت.کشورفرانسه پس ازشکست ناپلئون سوم درسال1870مقام دولت مقتدردرجه اول راازدست داده بود.آنچه بعدازین تاریخ موجب شدکه بازآن کشورمقام مهمی درجهان داشته باشددیگرقدرت سردارانش نبود بلکه هنرنویسندگان ونقاشانش بود.

مانیزامروزبایددرپی آن باشیم که چنین نیرویی برای خود به دست بیاوریم.گذشتگان مادراین راه آنقدرکوشیدندکه برای ماآبرو .احترامی بزرگ فراهم کردند.بقای ماتاکنون مرهون کوشش آن بزرگواران است.امروزماازآن پدران نشانی نداریم.دیوفساددرگوش ماافسانه وافسون می خواند.کسانی هستندکه جزدراندیشه انباشتن کیسه خودنیستند.دیگران نیز ازایشان سرمشق می گیرند وپیروی میکنند.اگروضع چنین بماند هیچ لازم نیست که حادثه ای عظیم ریشه وجودمارابرکند،ماخودبه آغوش فنامی شتابیم.

امااگرهنوزامیدی است  آنست که جوانان ماهمه یکباره به فسادتن درنداده اند.هنوزبرق آرزودرچشمانشان می درخشد،آرزوی آنکه بمانندوسرفرازباشند.

پس بمان وسرفرازباش وطنم!

 


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

پروپوزال یک تحقیق علمی(3)

پنجشنبه 13 مرداد 1390  10:48 ب.ظ

مریم صیادشیرازی کارشناس ارشد مشاوره نیز سرمشق گیری را بعنوان یک روش درمانی برای اضطراب امتحان بیان میکند. وی بیان مینماید که: شکل دیگر یادگیری مشاهده ای حساسیت زدایی جانشینی است که درآن آزمودنی حساسیت زدایی فرددیگررا مشاهده میکند. یک نوع حساسیت زدایی، روش جانشینی فعال است که درآن آزمودنی افکار خودش را  درطی ارایه صحنه به زبان می آورد. شاید اضطراب امتحان یک واکنش طبیعی است که ازمطالعه ضعیف ومهارتهای امتحان دهی ناکارآمد ناشی می شود. اگر اینطورباشد، می توان انتظار داشت که مشاهده درمورد مهارتهای مطالعه  اضطراب امتحان راکاهش ونمرات درسی راافزایش خواهد داد، بااینکه مهارتهای مطالعه بتنهایی گاهی اوقات درکاهش اضطراب امتحان موثر است، بنظر میرسد مهارتهای مطالعه به اضافه حساسیت زدایی به کاهش اضطراب منجرمیشود.(مجله مشاور مدرسه،پاییز1388)یکی دیگراز راههای کاهش اضطراب بنظرمحقق، استفاده از روش مشاوره میباشد.

مشاوره از نظر لغوی به معنی همکاری کردن و رای دیگری را در انجام کاری خواستن است.(عمید،
تعریف مشاوره :
پاترسون ، مشاوره را جریان
 
یاری دهنده ای می داند که به ارتباط خاص بین دو نفر نیاز دارد. یکی از این دو نفر یعنی مراجع معمولا با مشکل روانی و عاطفی مواجه است ، و دیگری یعنی مشاوره که در حل مشکلات روانی مهارت دارد. از طریق ایجاد ارتباط خاص مشاوره ای ، مشاور به مُراجع کمک می کند تا راه حلی برای مشکلش بیابد به نظر او رابطه حسنه بین مراجع و مشاور اثر روان درمانی مهمی دارد. به طوری که اگر مشاور نتواند چنین رابطه مطلوبی را ایجاد کند مشکل مراجع در حد مطلوب و مقبولی حل نخواهد شد .
مشاوره به دو صورت فردی و گروهی انجام می شود .
مشاوره گروهی : یک سلسله فعالیتهای سازمان یافته و تعامل بین اعضای گروه است که در یک زمان و در یک مکان بخاطر حل مشکل معین و یا گفتگو درباره مسائل گوناگون انجام می پذیرد

 محاسن روش مشاوره گروهی
1-
   
از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه است
2-
   
اعضای گروه رفتارهایی را در گروه می آموزند و به انتقاد از خود و دیگران می پردازند
3-
   
عکس العمل های اعضاء نسبت به یکدیگر در مشاوره ، گروهی به مراتب بیشتر است و همین امر موجب کسب بینش بیشتر می شود.
4-
    در مشاوره گروهی اعضاء متوجه می شوند که مشکل آنها منحصر به فرد نیست و دیگران نیز مشکلات مشابهی دارند با چنین اطلاعاتی ، مقاومت مراجع در جریان درمان کاهش می یابد.( فنون و روشهای مشاوره تالیف : دکتر عبدالله شفیع آبادی)

دراین تحقیق بااستفاده ازتست اضطراب استانداردشده ازهر دوره ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه دانش آموزانی راانتخاب میکنیم که طبق یافته های این آزمون دارای اختلال اضطراب میباشندووسپس آنهارا به دوگروه کنترل وآزمایشی تقسیم مینماییم، روشهای مشاوره فردی وگروهی براعضای گروه آزمایشی توسط یک مشاور انجام میشود وسپس تاثیر این مشاوره ها برکاهش اضطراب امتحان توسط همان تست اضطراب بررسی میشود.

یافته های این تحقیق برای دانش آموزان،اولیای آنها، معلمان ودست اندکاران آموزش وپرورش  -بخصوصکارشناسی های امتحانات ومشاوره- مفید خواهد بود.

این تحقیق درنظردارد تاثیر روشهای مشاوره فردی وگروهی را برکاهش اضطراب دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بررسی نماید.

ضرورت واهمیت تحقیق

 آنگاه که بر شدت انگیزش افزوده می شود تنش و اضطراب هم تشدید می شود.
چنین افزایشی بر حالا ت عاطفی و نواخت عضلا نی فرد اثر می گذارد. هر دو حالت در آموزش
  آثاری به جای می گذارند آنها بر فراگیری دانش، 
مهارت ها و نگرش ها اثر می گذارند. روی هم رفته اضطراب بر عملکرد فرد آثار مثبت و منفی دارد. اکثر دانش آموزان می توانند با حد معقولی از اضطراب سازگار گردند ولی تنش بیش از اندازه مخرب و ناتوان کننده است. به بیان بهتر با تنش زیاد نمی توانیم به مدت طولا نی کاری که می توانستیم انجام دهیم به عمل درآوریم، اضطراب زیاد فرد دانش آموز را از دستیابی به مهارت محروم می کند. از سوی دیگر فقدان تنش هم تضعیف کننده است. نبود تنش سبب انحراف توجه یادگیرندگان می شود، این امر سبب می شود چالش ها از بین برود و فعالیت ها جذابیت خود را از دست بدهند.
به مثابه یک قاعده کلی، روشن است که زمانی عملکرد
  کارایی نشان می دهد که حد متعالی از اضطراب در کار باشد نقش نباید بسیار زیاد و هم بسیار کم باشد، زمانی که دانش آموزان بسیار نگران 
یا بی خیال اند عملکرد آنان رو به زوال می رود چنین رابطه ای را می توانیم طبق بررسی های به عمل آمده در نمودار نشان دهیم.
اهمیت دادن به تفاوت های فردی در آموزش، اثربخشی آموزشی را بیمه می کند در اکثر نظام های آموزشی تفاوت های فردی نادیده گرفته می شود. نادیده گرفتن تفاوت های فردی در آموزش یا هر فعالیت دیگر سبب می شود به افرادی که
 
خصایص همانند ندارند با یک دید کلی نگریسته شود. در پذیرش یک انگیزه نگرش و فکر عواملی همچون هوش، عاطفه و توانمندی جسمی تاثیر می گذارند همچنین فراگیرندگان از نظر سرعت آماده شدن و برانگیخته شدن برای یادگیری در یک سطح نیستند بنابراین در تدوین هر برنامه آموزشی با طراحی تجارب یادگیری باید تا حد امکان تفاوت های فردی را مورد توجه قرار داد.
از دید انگیزش و آمادگی برای یادگیری، افراد دانش آموز به دلا یلی که در زیر می آوریم با هم تفاوت دارند:
1- استعداد و توانایی
2- داشتن مهارت و انگیزش
3- شخصیت و سبک یادگیری
در برنامه ریزی های آموزشی، نخست باید تفاوت های فردی شناخته شوند. سپس بر پایه توانایی های فراگیرندگان طرح آموزشی تدوین گردد. بی شک اگر برنامه های آموزشی به گونه های متفاوت تنظیم گردد معلمان راحت تر می توانند تفاوت های فردی دانش آموزان را رعایت کنند. (رقیه وطنی-
mardomsalari.com)

وقتی در جامعه‌ای یک بیماری شایع شود، همه در صدد چاره‌جویی برای درمان  و پیشگیری از شیوع آن هستند. حال هر چه این بیماری بر روح و جسم افراد آثار مخرب‌تری داشته باشد، درمان آن ضروری‌تر به نظر می‌رسد. شایسته است همگان با شناختی دقیق از این بیمارى، عوامل زمینه‌ساز آن را از بین ببرند و برای درمان  آن، بکوشند.

مفهوم اضطراب  در مکتب تحلیل روانى، نقش برجسته‌ای دارد. فروید اضطراب  را «درد روانی» نامیده‌ است؛ یعنی همان‌گونه که اگر بدن دچار زخم، التهاب و بیماری شود، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می‌گردد، اگر فرد دچار مشکل روانی شود، اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه‌گر می‌شود.

پس اضطراب علاوه بر آثار روانى، خود مهم‌ترین عامل بروز بیماری‌های  روانی دیگر محسوب می‌شود.

اضطراب ، یک پدیده جهانی است؛ از آن بابت که امروز در دنیای معاصر، میلیون‌ها مرد و زن و پیر و کودک را می‌یابید که از این ابتلا رنج می‌برند. شیوع این بیماری و دامن‌گیر بودن آن، بر اهمیت تحقیق می‌افزاید. این شیوع، به گونه‌ای است که حتی برخی با مراجعه به پزشکان عمومى، خواهان رهایی  از این حالت روانی هستند. (پایگاه حوزه)پس شیوع اضطراب  ، داشتن آثار مخرب بر روح و روان و حتی جسم افراد، و بروز آن در همة سنین، از عواملی هستند که زمینه را برای یک پژوهش در این رابطه فراهم می‌کنند. از طرفی ادعای جامعیت اسلام و داشتن سخن جدی در زمینه علوم انسانى، ضرورت تحقیق را در حوزه تفکر اسلامی روشن می‌سازد؛ از این رو با احساس چنین نیازى، بر آن شدیم تا گامی هر چند کوتاه در این زمینه برداریم. از خدای متعال توفیق در این  راه را خواهانیم.

این پژوهش میتواند با تعمیم نتایج تحقیقات قبلی انجام شده، درزمینه روشهای مشاوره فردی وگروهی بارویکردهای مختلف وتاثیر آن بر کاهش اضطراب دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی  یافته های خوب ومناسبی را دراختیارمان قرار دهد.

 


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

پروپوزال یک تحقیق علمی(2)

چهارشنبه 12 مرداد 1390  10:46 ب.ظ

 • ترس از مستقل شدن

یکی از عمومی ترین نیازهای نوجوانان داشتن استقلال و آزادی است. کسب استقلال در بسیاری از نوجوانان باعث اضطراب می‌شود. از جمله مشکلاتی که طی دستیابی به استقلال در نوجوانان دیده می‌شود، تضاد و دوگانگی است. یعنی نوجوانان با این که می‌خواهند و می‌دانند که باید مستقل شوند، از استقلال می‌ترسند. ناآگاهی از وضعیت پس از استقلال، یکی از دلایل اصلی این امر است. برای جلوگیری از ابتلا به اضطراب و دوگانگی، والدین باید به نوجوان اعتماد به نفس و جرأٔت تجربه کردن دهند و برای او امنیت روانی فراهم کنند. دادن مسئولیت و فرصت به نوجوان و اجازهٔ اظهار نظر و تصمیم دربارهٔ امور مربوط به خود، بدون تنبیه و تحقیر او به خاطر اشتباهاتش، باعث می‌شود تا او از خطا هایش عبرت بگیرد، راه‌های مختلف زندگی را بیاموزد و برای مستقل شدن آماده شود.

مردان و زنانى که خود را عصبانى یا مضطرب می‌ دانند به نظر مى ‌رسد بیش از دیگران به دلیل دست زدن به خودکشى بسترى مى ‌شوند.

گروه پزشکى باید به روشهاى تشخیصى مورد استفاده براى اضطراب بیماران به ویژه در میان مردان توجه کافى داشته باشند.

به گزارش رویترز، این مطالعه که در سوئد انجام شده، نشان می‌ دهد در این کشور نسبت افرادى که از عصبانیت، ناراحتى و اضطراب رنج مى ‌برند بین سالهاى ٢٠٠٢-٢٠٠١ در مقایسه با سالهاى ٨٩-١٩٨٨ افزایش یافته و از ١٢ درصد به ٢٢ درصد رسیده است.

به گفته سرپرست این تحقیق مشخص نیست آیا شیوع اضطراب تا همین حد در کشورهاى دیگر نیز افزایش یافته است یا خیر، اما اگر این طور باشد، این یک اعلام خطرى است براى جامعه که نشان مى ‌دهد حالات استرس‌زاتر و دشوارتر افراد ممکن است مشکلات جدی‌ ترى را براى سلامتى ایجاد کند. مطالعات قبلى نشان داده‌اند گفته‌هاى خود افراد از حالات و مشکلات روحى روانى ‌شان، می‌تواند پیش‌بینى کننده احتمال بیمارى یا مرگ باشد.

با توجه به یافته‌هاى فوق مى ‌توان گفت اگر عضوى از خانواده ، یا یکى از همکاران اغلب احساس عصبى بودن و اضطراب می‌ کند باید نگران او باشید و در برخى موارد به او پیشنهاد کنید براى بررسى بیشتر به مراکز درمانى مراجعه کند. (جام جم آنلاین)

پیشینه تحقیق

-درتحقیقی که توسط قهرمان محمودی عالمی وهمکاران درسال1381درمورد اضطراب انجام شده،یکی ازروشهای کاهش اضطراب تحصیلی "آموزش قاطعیت"عنوان شده است.

-درپژوهشی که توسط محمد ربیعی درسال1380 انجام گردیده است، عنوان شده است که:مشاوره فردی وگروهی به شیوه های شناختی،رفتاری ورفتاری شناختی  اضطراب امتحان راکاهش می دهد.

-در پژوهشی که خانم لیلا معتمدنیا درسال1380 انجام  داده است، علل وعوامل اضطراب امتحان دردانش آموزان به سه دسته :فردی وشخصیتی-آموزشگاهی واجتماعی خانوادگی تقسیم بندی شده است.

-درتحقیق آقای عباس احمدیان باعنوان: راههای درمان اضطراب درنوجوانان  درسال 1379، تقویت مذهب-عادت به دعا- خواب واستراحت کافی پرهیزازعوامل فشار- اصلاح محیط  وتوجه دادن به شرایط روز بعنوان روشهای درمان اضطراب عنوان شده است.

- آموزش گروهی دانش آموزان در کاهش اضطراب آنان در امتحان تاثیر چشمگیری دارد.
به گزارش شبکه خبر سه تن از پژوهشگران بخش روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، تأثیر آموزش گروهی را با روشهای شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان
۶۰
دانش آموز دوره پیش دانشگاهی بررسی کردند.
افراد مورد بررسی در
۱۰
جلسه گروه درمانی شامل آموزش آرامش عضلانی و شناخت درمانی رویارویی با استرس شرکت کردند.
برپایه این بررسی که مشروح آن در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران منتشر شد ، آموزش گروهی با روشهای شناختی- رفتاری اضطراب امتحان را تا یک سوم کاهش میدهد

این بررسی همچنین نشان می دهد ، آموزش گروهی، اضطراب دختران را بیش از پسران کاهش می دهد و در افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان تأثیر چشمگیری دارد.
اضطراب امتحان نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است که ممکن است باعث کاهش درخورتوجه توانایی افراد هنگام امتحان شود
khabarfarsi.com))

اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی هشتند. شیوع سالانه اختلالهای اضطرابی 17 درصد وشیوع طول عمرآنها 25 درصد گزارش شده است .این میزان ها ازشیوع اختلالات خلقی واختلالات وابسته به مواد بیشتر است.(aftab.ir)

برای جلوگیری از اضطراب راه‌های مختلفی وجود دارند . می‌توان موارد زیر را مثال زد:

رژیم غذایی سالم :استفاده از غذا های متنوع و حاوی انواع مواد لازم به میزان متعادل در حفظ سلامت بدن نقش اساسی دارد.

فعالیت بدنی به طور منظم:ورزش کردن به خصوص به طور منظم یکی از راه‌های پیشگیری و درمان اضطراب است. پیاده روی تند و سریع به مدت ۴۰ دقیقه میزان اضطراب را به طور متوسط تا ۱۴% کاهش می‌دهد. به علاوه، ورزش کردن باعث بالا رفتن کارایی دستگاه تنفسی و گردش خون، حفظ تعادل وزن و شادابی فرد می‌شود. ورزش هایی نیز چون یوگا باعث افزایش آرامش می‌شوند و در جلوگیری از اضطراب بسیار مفیدند.

افزایش اعتماد به نفس :اعتماد به نفس بالا باعث می‌شود تا بدن بتواند از حداکثر از نیروی خود برای مقابله با استرس استفاده کند.

عدم گوشه نشینی و اجتماعی بودن :هنگامی که افراد دچار فشار روانی می‌شوند، به طور غریزی از صحنه عمل و اجتماع کنارکشیده و به گوشه ای پناه می‌برند، در حالی که گوشه‌گیری باعث تشدید استرس می‌شود. ارتباط با افراد و دوستان، به خصوص کودکان که می‌توانند فرد را به خنده وادارند، باعث از یاد رفتن نگرانی حتی برای مدتی کوتاه می‌شود.

حمایت اجتماعی: وجود حمایت اجتماعی در زندگی هر فرد باعث می‌شود تا او در مقابل بحران‌های زندگی برای دفاع از خود سپری داشته باشد که به آن تکیه کند. حمایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد و فرد را در مقابل استرس و فشار روانی مقاوم تر می سازد.

اندیشیدن به زمان حال :اندیشیدن به زمان حال و کنار گذاشتن رؤیاها و آرزوها برای موقعیت های مناسب تر آرامش ذهنی را افزایش می‌دهد. همچنین مشغول کردن ذهن به کاری که در حال انجام است و فکر نکردن به زمینه‌های اضطرابزای آن بسیار مؤثر است.

كسب اطلاعات در مورد شرایط تنش زا :بی اطلاعی از موقعیت فشارآور باعث استرس و اضطراب بیش تری در افراد می‌شود. کسب آگاهی و اطلاع از شرایط و مواردی فرد که با آن ها مواجه خواهد شد سبب می‌شود که کمتر دچار نگرانی و دلواپسی شود. به طور مثال در جریان گذاشتن بیماران از نحوهٔ عمل و درد های پس از آن باعث می‌شود تا آنان کمتر دچار اضطراب شوند.

خندیدن :خنده از سالمترین راه‌های جلوگیری از فشار روانی است. به هنگام خنده هورمونی ضد درد (که باعث احساس خوشی و سلامتی در شخص می‌شود) در مغز آزاد می‌شود و میزان هورمونهای استرس زا در خون پایین می‌آید.

ابراز هیجان بر روی کاغذ :نوشتن سادهٔ هیجانات و احساسات بر روی کاغذ موجب تسکین فشارهای روانی ناشی از رویدادهایی چون از دست دادن شغل، مشکلات خانوادگی و ... می‌شود.(ویکی پدیا)

دکتر سیروس عالی پور روانشناس بالینی، تنفس عمیق رابرای کاهش اضطراب ونگرانی دانش آموزان مفید دانسته است. همچنین وی نوع غذارانیز دراین مورد بااهمیت دانسته وبیان کرده است که: خوردن غذاهای تند ونوشابه گازدار باعث تحریک معده شده واسترس را تشدید میکند ودرمقابل، خوردن دوغ وعرقیات بویژه عرق نعناع وبیدمشک وکاسنی توصیه شده است.(اولین خبردات کام)


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

پروپوزال یک تحقیق علمی(1)

سه شنبه 11 مرداد 1390  12:37 ق.ظ

موضوع:"تاثیر روشهای مشاوره گروهی وفردی بارویکردهای مختلف برکاهش اضطراب دردانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی"

محقق: سعداله آریافر- کارشناس ارشد تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش-دانشگاه پیام نورخوی

استاد راهنما: آقای دکتر سلیمان نژاد

مقدمه

انسان، بی‌تردید در حیات اجتماعی خویش از عوامل متعددی تأثیر پذیرفته و خود نیز در یک تعامل دایم با آن‌ها بر روی محیط اطراف خود اثر گذارده است. در این میان، گاهی برخی از عوامل محیطى، در یک درگیری دایم با انسان چنان ذره ذره او را تحت تأثیر قرار می‌دهند که وی را از مسیر حرکت طبیعی خویش خارج ساخته، و دچار اختلالهای  رفتاری می‌کنند، و او را نگران می‌سازند. حتی ممکن است این نگرانی از روح و روان او به جسمش سرایت کند و وی را دچار اضطراب دایم ‌نماید، تا جایی که آرامش زندگی از او سلب ‌شود.

افراد زیادی همه روزه به این بلای خانمان‌سوز گرفتار می‌شوند و آرام و قرار خویش را از دست می‌دهند و به مرگ تدریجی گرفتار می‌آیند. نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهاد های پزشکى، روانشناسی و به وضوح این خطر را به ما گوشزد می‌کند. با کمال تأسف می‌بینیم میزان شیوع بیماریهای  روانى، به خصوص اضطراب  روز به روز در جوامع مختلف رو به گسترش است و هر روز، انسان‌های  بیشتری به ورطة این گرداب می‌افتند.

فروید معتقد است اضطراب  کنونی جهان،بهایی  است که بشر امروزی بابت تمدن می‌پردازد. بنابراین، باید دربارة اضطراب که یک بیماری روانی است و بیشتر از بیماری‌های  روانی دیگر شیوع دارد، تحقیقی صورت گیرد و عوامل آن، شناسایی شده و با از بین بردن زمینه‌ های  به‌ وجود آورنده این عوامل، اضطراب را نابود کرده یا دست‌کم کاهش داد. در این راستا هر کدام از مکاتب روانشناسی راه حلهایی ارائه کرده‌اند.

بیان مسئله

اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و بر‌انگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آن‌ها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می‌شود. همهٔ انسان‌ها در زندگی خود دچار اضطراب می‌شوند، ولی اضطراب مزمن و شدید غیر‌عادی و مشکل‌ساز است. تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که اضطراب در خانم‌ها، طبقات کم‌در‌آمد و افراد میان‌سال و سال‌خورده بیشتر دیده می‌شود.

تشخیص اضطراب و درمان آن در کودکان و نوجوانان بسیار مهم است، چون شخصیت آنان طی این دوره شکل می‌گیرد. بسیاری از کودکان زمانی که در شرایط جدیدی قرار می‌گیرند، دچار اضطراب می‌شوند و واکنش های متعددی را از خود بروز می‌دهند ( لکنت زبان، آویزان شدن به پدر و مادر، خجالتی شدن، جویدن ناخن، ...). وظیفهٔ والدین در این موقعیت این است که با او با صبر و حوصله بر خورد کنند و به او اعتماد به نفس لازم را برای مواجهه با آن شرایط بدهند. تشویق والدین در ارتباط بر قرار کردن فرزندان با محیط خارج از خانه و افراد غیر فامیل بسیار مؤثر است. بسیاری از والدین از این احساس فرزندشان تا روزی که به مشکل برخورند (مثل اولین روز مدرسه) بی اطلاع هستند. یکی از شایع ترین دلایل دل درد و حالت تهوع که در کودکان دبستانی دیده می‌شود، ترس و اضطراب آن ها از مدرسه است. نگرانی پدر و مادر ( از ورود تازهٔ کودک به مدرسه، وضعیت درسی او و ...) باعث انتقال آن به فرزند می‌شود و اضطراب او را افزایش می‌دهد.

از اختلالات اضطرابی شایع در کودکان می‌توان اضطراب اجتماعی، ترس از مدرسه، اضطراب امتحان و اضطراب جدایی را نام برد.با بزرگ شدن کودک و پا گذاشتن به دوران نوجوانی ممکن است اختلالات اضطرابی جدیدی در او پدید آید. در این زمینه می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

 • اضطراب ناشی از پذیرفته نشدن از جانب همسالان

نوجوانان در این مرحله از زندگی خویش به شدت به همسالان خود گرایش دارند و به دنبال برقراری ارتباط و دوستی با آنان هستند. والدین باید نیاز طبیعی مورد توجه همسالان قرار گرفتن فرزندشان را درک کنند و برای دوستان او احترام قائل باشند. همچنین حفظ اعتبار و شخصیت نوجوان در مقابل همسالان بسیار مهم است. ترس از برقرار کردن روابط عاطفی و اجتماعی و سرزنش های والدین در انتخاب دوستان به دلیل متفاوت بودن فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش های خانواده ها، باعث اضطراب در نوجوان می‌شود. برای جلوگیری از پنهان کاری، پدر و مادر باید در زمان مناسب و با منطق و ملایمت او را متوجه نتایج نامطلوب بعضی از معاشرت ها کنند.

 • تغییرات جسمی

نگرانی و اضطراب در این مورد می‌تواند ناشی از دیررسی یا زودرسی بلوغ، احساس خجالت، نا آگاهی و یا ترس از شرایط جدید و ناتوانی در تطابق دادن رفتار خود با این شرایط باشد. برای جلوگیری از اضطراب، پدر و مادر یا مربیان باید به طور مناسب و شایسته، نوجوان را (قبل از پیدایش علایم ثانویهٔ بلوغ) در جریان مسائل مربوط به تغییرات جسمانی و آثار روانی آن بگذارند.

 • بروز رفتار های پرخاشگرانه

مخالفت با افراد مختلف در خانه و یا خارج از آن، از خصوصیات بعضی از نوجوانان است که ممکن است با پرخاشگری کلامی یا غیر از آن همراه باشد. عدم توانایی کنترل این رفتار پرخاشگرانه باعث اضطراب در بسیاری از نوجوانان می‌شود. برای جلوگیری از این حالت، تربیت مناسب والدین، مقاوم ساختن فرزند در برابر سختی ها از دوران کودکی و ایجاد امنیت روانی می‌تواند مؤثر واقع شود. امر و نهی های غیر اصولی و محدودیتهای بی مورد در کسب استقلال و آزادی، باعث تحریک عصبانیت و خشم های کنترل نشده در نوجوانان می‌شود. والدین باید به نوجوان بیاموزند که به هنگام خشم، منطقی برخورد کند و بدون توهین و تحقیر دیگران عواطف خود را بیان کند. همچنین باید به او بفهمانند که نحوه برخورد دیگران با او تا حدی نتیجه رفتار خود او با دیگران است.

ادامه دارد...


نوشته شده توسط: سعداله آریافر | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

 • تعداد کل صفحات:14  
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • ...